månadsarkiv: januari 2014

reda ut oklarheter och ställa frågor

Hur gör vi om vi inte förstår ord, begrepp och fraser i en text? Hur gör vi för att kunna svara på frågor eller konstruera frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna? Det är något som vi har tränat på under veckan.

Tillsammans har vi läst en text om digerdöden. Vi läste ett stycke i taget och var och en hade en penna i handen. De ord, begrepp eller fraser som vi inte förstod strök vi under. Dessa skrev vi upp på vår smartboard. När vi hade läst hela texten tittade vi tillbaka på orden för att se i vilket sammanhang de stod i. Fanns det ledtrådar i texten som kunde hjälpa oss att förstå, kunde någon i klassen förklara, behövde vi ta hjälp av ordlista eller Internet?

När vi klargjort betydelsen av orden, konstruerade vi egna förklarande meningar, som innehöll orden, för att se att vi hade förstått dem och för att se att vi kunde använda oss av dem. Vi arbetade två och två och skrev förslag på meningar på våra miniwhiteboardtavlor. Ord som skulle förklaras var t ex dåvarande, ljumskar, blidka och brännjärn. För att förklara ordet ljumskar ritade en del istället.

IMG_0712

Sedan var det dags att svara på frågor. Frågor som finns på raderna (svaret finns i texten), mellan raderna (svaret finns inte klart och tydligt i texten utan istället finns ledtrådar som hjälper oss att dra slutsatser så att vi kan komma fram till svaret) och slutligen bortom raderna (svaret finns inte i texten, utan här får vi formulera våra egna tankar utifrån erfarenheter, reflektioner och kunskaper som vi har).

 

syckeindela texter

Här kan du se en kort flipp om styckeindelning för att lära dig när man styckeindelar i texter. Kom ihåg att du kan titta på filmen flera gånger, pausa den och titta tillbaka, allt för att du ska lära dig så mycket som möjligt.

stödstruktur – en hjälpande hand

Under en längre tid har vi arbetat med tre av de fem världsreligionerna,  judendom, islam och kristendom. Vi har lärt oss fakta, undersökt likheter och skillnader, jämfört gudstjänstlokalerna, deras trosbekännelse, antal anhängare osv.

En sista arbetsuppgift var att skriftligt jämföra två av religionerna. Den ena skulle vara kristendomen. Före skrivandet gick vi igenom exempel på jämförande sambandsord att ha med i sin text. Vid skrivandet hade var och en också en stödstruktur att använda sig av med fakta. Fakta som vi tillägnat oss genom t ex böcker, film, diskussioner och Internet.

Här är en del av stödstrukturen:

IMG_0704

Det finns många fördelar med stödstrukturer. Det blir lättare att hitta fakta eftersom man vet exakt vad man ska söka efter. Det blir lättare att jämföra, att se likheter och skillnader, då man i en stödstruktur ska hitta information om samma sak. Det blir lättare att hålla sig till ämnet, fokusera på målet för man har strukturen. Det blir lättare att styckeindela sin text om man ska skriva för varje del i strukturen blir ett stycke. Det blir lättare att formulera underrubriker till sina beskrivande texter eftersom  frågeställningarna eller begreppen i strukturen ger ledtrådar till vad för rubrik man kan använda…

Under arbetet med religionerna har vi dessutom arbetat med flera olika förmågor:

analysförmåga:

 • att kunna jämföra likheter och skillnader
 • att kunna se samband
 • att kunna beskriva orsak och konsekvens

kommunikativ förmåga:

 • att kunna delta i samtal
 • att kunna diskutera
 • att kunna motivera
 • att kunna redogöra
 • att kunna uttrycka en åsikt

begreppsförmåga:

 • att kunna förstå innebörden av olika begrepp
 • att kunna förklara begrepp
 • att kunna relatera begrepp till varandra
 • att kunna använda begrepp i olika sammanhang

procedurförmåga:

 • att kunna söka och samla information
 • att kunna strukturera och sortera information
 • att kunna kritiskt granska information
 • att kunna skilja fakta från värderingar

metakognitiv förmåga:

 • att kunna tolka
 • att kunna värdera
 • att kunna reflektera

Här är några av de beskrivande texterna:

IMG_0696 IMG_0697 IMG_0698

 

IMG_0699 IMG_0700IMG_0701

IMG_0702IMG_0703

 

 

kamratbedömning

Vi är mitt uppe i arbetet med att lära oss om argumenterande texter. Den typ av argumenterande text som vi mest fokuserar på är insändare. Vi har lärt oss den språkliga uppbyggnaden av en sådan text och nu har vi också skrivit varsin insändare med fokus på att kunna följa den språkliga uppbyggnaden.

Idag har vi kamratbedömt varandras texter. Till vår hjälp hade vi ett papper med en checklista för den språkliga uppbyggnaden och några linjerade rader för utrymme att skriva två saker som kamraten lyckats bra med och en sak som kamraten kan utveckla (two stars and a wish).

Syftet med kamratbedömningen var att få hjälp av en annan än läraren med att få synliggjort vad man gör riktigt bra och vad man behöver utveckla. Textförfattaren får också en annan mottagare än bara läraren. Dessutom får den som kamratbedömer se andra exempel på insändare än sin egen, träna på att upptäcka insändarens olika delar, lära sig vad kvalitet är och sätta ord på kvalitet.

Så här ser papperet ut som vi fyllde i:

IMG_0687

”Det står i texten…” ”Jag vet inne i huvudet…”

Vi håller på att bli experter på att inferera. Att inferera innebär att läsa mellan raderna. I klassen arbetar vi aktivt med den här lässtrategin. För att kunna inferera måste vi använda ledtrådar från den lästa texten och koppla detta till de kunskaper som vi redan har om ämnet. På så sätt kan vi dra slutsatser om eller gissa oss till vad författaren menar, men inte klart och tydligt skriver.

I förra veckan arbetade vi med en text som vi infererade tillsammans kring. Vi började med att definiera vad en god läsare gör:

IMG_0674

Sen läste vi texten. Först var och en för sig och sedan gemensamt. Efter det var det dags att inferera. Vi tog en fråga i taget och arbetade enligt EPA-metoden, dvs först tänkte vi enskilt, sedan i par och slutligen alla.

Vi strök under ledtrådar i texten som visade hur vi kom fram till de olika svaren. Vi pratade om vad som står i texten och vad vi vet inne i huvudet. Vad har vi för egna erfarenheter, har vi varit med om något liknande, har vi kunskaper sen tidigare, har vi läst, sett eller fått höra något liknande?

IMG_0675

Sedan återvände vi till vad som kännetecknar en god läsare och märkte att vi faktiskt uppfyllde kriterierna.