månadsarkiv: maj 2014

elevexempel tydliggör kvalitet

Hur får man eleverna att förstå vad som är kvalitet i t ex ett arbete, ett svar på en fråga, en lösning,  en viss texttyp eller en förmåga och hur får man dem att förstå progressionen i kunskapskraven…?

Hur får man dem att se vad som är nästa steg i deras egen utveckling och hur de kan utveckla en viss förmåga?

Ett svar på de frågorna är att arbeta med elevexempel. Alltså med texter, bilder, inspelningar som är elevnära, konkreta och autentiska. Och att man när man arbetar med dessa elevexempel också använder sig av EPA-metoden för att aktivera alla elever och få dem delaktiga.

Lite då och då har vi sådana lektioner i klassrummet då vi fokuserar på vad som är kriterier för framgång, vad som är kvalitet och hur man kan identifiera kvalitet.

Den här veckan har vi haft en sådan lektion och målet för lektionen var att tydliggöra för eleverna att man kan svara på frågor på olika sätt och att svaren kan vara olika bra beroende på hur man har svarat och hur väl svaret matchar frågan.

Uppgiften var att eleverna skulle bedöma tre svar till en fråga utifrån EPA-metoden. Det innebar att de först skulle reflektera själva (E) och bilda sig en uppfattning, för att sedan diskutera och jämföra med en kompis (P) och slutligen lyfta upp diskussionen i helklass (A).

Frågan som skulle svaras på var: Varför ska vi ha mer idrott på schemat? Du ska svara ur tre perspektiv: elevens, föräldrarnas och samhällets och motivera dina åsikter.

På smartboarden fanns frågan och en trappa med tre steg och tre ansikten med olika glada munnar. Siffrorna representerar de tre elevsvaren till frågan.

IMG_1101

Först fick var och en tre papper och på varje papper fanns ett svar på frågan. De tre svaren lästes upp högt och den första uppgiften blev att tänka själv (E) och rita det ansikte man tyckte passade bäst till svaret på respektive papper. Man skulle också kunna motivera sitt val av ansikte.

Nästa uppgift blev att jämföra och diskutera med en kamrat (P). Båda var tvungna att redogöra och sätta ord på sina val. Man skulle dessutom lägga svaren vid respektive ansikte vid diskussionen.

IMG_1104

Sedan var det dags att lyfta upp diskussionen i helklass. Alla namn på eleverna finns i en burk och genom att dra en sticka med ett namn fick den vars namn som kom upp, gå fram till smartboarden och flytta den siffra som paret hade kommit fram till representerade det bästa elevsvaret.

Vi undersökte om det fanns något par som tyckte på något annat sätt och vi diskuterade valet av text till den gladaste munnen. Reflektioner som att den eleven hade svarat ur alla tre perspektiv och också förklarat sina åsikter kom fram.

Sedan var det dags för en ny elev att komma fram och den skulle ta och placera det svar som passade bäst längst ner på stegen. Här kom den viktiga diskussionen igång. Vi tyckte olika och var tvungna att verkligen sätta ord på vad vi tyckte. Den ena texten svarade ur tre perspektiv men var ju inte så utförlig, medan den andra bara svarade ur elevens perspektiv men ganska så omfattande och tydlig.

Det blev dags att återgå till frågan och jämföra svaren. Vi hade lite svårt att enas, men kom fram till att den text som hamnade längst ner var den som bara var skriven ur elevens perspektiv, för den eleven som skrivit den texten hade ju inte svarat på frågan.

Sedan gick vi vidare till vilka råd vi skulle kunna ge för att kunna förbättra de två texter som inte var högst upp på stegen. Kommentarer som att ge rådet att skriva också ur föräldrars och samhällets perspektiv och lika utförligt som man skrivit om elevens kom fram, samt att den som skrivit ur alla perspektiv behövde motivera lite mer för att tydligare tala om sina åsikter.

Slutligen satte vi upp alla exempel i klassrummet på vår kunskaps- och kvalitetstrappa.

IMG_1105

 

 

Book Creator – samspel mellan text, ljud, bild och film

Idag har vi använt oss av Book Creator, som är en app för att skapa böcker, där text, ljud, bild och film kan läggas in på de olika boksidorna.

Varför gjorde vi detta?

I LGR 11 kan man läsa att varje elev ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, de ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer, de ska få skapa texter där ord, bild och ljud samspelar, de ska få fotografera och filma.

Book Creator låter oss göra mycket av ovanstående därför föll valet på det den här gången.

Vad skulle då våra böcker innehålla?

Under en tid har vi lärt oss om Sveriges nationella minoriteter. Vilka minoriteterna är, vilka rättigheter de har och vilka språk de talar. Under arbetets gång har vi tittat på filmer om ungdomar som tillhör minoriteterna och vi har fått ta del av deras liv, traditioner och tankar. Vi har lärt oss olika begrepps betydelse som t ex rättighet, fördom, tradition, ursprungsbefolkning, diskriminering och empati och använt oss av begreppen vid värderingsövningar, diskussioner och vid inhämtande av fakta. Därför skulle våra böcker innehålla en presentation av oss själva, vilka vi är, var vi kommer ifrån och traditioner vi firar och för att knyta ihop med ett ämne till så skulle böckerna göras på engelska.

Vi började med att lära oss hur man använder Book Creator på iPads och tittade på ett exempel på vad boken skulle kunna innehålla. Sedan var det dags att planera innehållet i  våra böcker. Det gjorde vi genom att vika vita A4-papper på mitten och sätta ihop dem till en bok. Sedan skrev vi stödord på engelska om vad varje sida skulle innehålla, d v s stödord för text, bild eller kort video.

När detta var klart var det dags att börja skapa i Book Creator. Texter skrevs, texter lästes in, foton togs och filmer gjordes.

Här är några bilder från arbetet:

IMG_1106 IMG_1108 IMG_1110 IMG_1111IMG_1112 IMG_1113

När vi är färdiga ska vi visa upp böckerna för varandra. Vi ska ge varandra feedback i form av two stars and a wish. Vi ska spara böckerna så att vi kan jämföra hur vi skrev och talade engelska i slutet av femman med hur vi skriver och talar när vi gått ett tag i sexan och vi kommer utvärdera sättet att arbeta på.

Inspirerade av Leonardo da Vinci

Under några bildtillfällen har vi ägnat oss åt renässansen och dess ideal. Vi har tittat på bilder på arkitektur, konstverk och skulpturer. Konstverk och skulpturer vi har studerat har varit av Michelangelo och da Vinci och vi har samtalat om hur man skulle måla, teckna och skulptera under renässansen, helt enkelt hur idealen var då.

Vi upptäckte att detaljer, perspektiv, att avbilda så exakt som möjligt och proportioner verkade vara betydelsefulla under den här perioden.

Nu håller vi på med bilduppgifter knutna till våra upptäckter. Först har vi lärt oss ansiktets proportioner och tecknat ansikten både med blyerts och kol.

IMG_1091 IMG_1092 IMG_1093 IMG_1094 IMG_1095 IMG_1096

 

IMG_1089

Vi har också tecknat detaljerade skisser på ett helt och ett halvt äpple. da Vinci var en mästare på att teckna och det försökte vi att härma:

IMG_1088IMG_1072 IMG_1073 IMG_1074IMG_1075 IMG_1076 IMG_1077 IMG_1078 IMG_1079IMG_1080 IMG_1081 IMG_1082 IMG_1083 IMG_1084IMG_1085 IMG_1086 IMG_1087

 

Han var också uppfinningsrik och nytänkande. Nästa bilduppgift kommer därför bli att göra en skiss på en egen uppfinning, på något som inte finns nu men som kanske kommer att finnas i framtiden.

elevens val – vi fördjupar våra kunskaper

Under några dagar har vi elevens val på skolan. Eleverna håller på med lite olika projekt. I klassen är det flera elever som skapar en sameby. Kanske är de inspirerade av vårt pågående arbete i svenska och so om Sveriges nationella minoriteter. Deras sameby innehåller hus, kåtor, inhägnad för renar, renar, lasso, öppen eld mm.

IMG_1056IMG_1057IMG_1062 IMG_1063

En annan grupp gör en film i iMovie. Kanske är de inspirerade av gårdagens trailers. De började med att skriva manus till filmen och tränade på att sminka varandra för att sedan gå över till själva filmandet.

IMG_1051IMG_1061

En del målar med kol, något som vi ägnat några lektioner åt förut när vi tecknade porträtt.  Någon skriver på en berättelse och har gjort en planering efter en berättande texts språkliga uppbyggnad. Någon läser och utifrån läsandet används lässtrategin att skapa inre bilder och målar upp sin bild av miljö, huvudperson mm.

IMG_1059IMG_1053IMG_1052IMG_1060

De olika projekten leder till en fördjupad kunskap och befästning av sådant vi arbetat eller arbetar med.

Vi följer en arbetsgång som ser ut så här:

IMG_1047

 

Slutligen kommer alla att få presentera sina färdiga produkter för varandra.

 

Skapa egna filmtrailers

Vilken kreativ dag vi har haft idag! Vi har skapat filmtrailers i Hollywoodstil med hjälp av iMovie.

Egentligen startade vi projektet igår, då vi fick målet att presentera vår skola. Förutsättningarna var att använda digitala tekniker och verktyg, i det här fallet iMovie.

Vi delades in i par och sedan presenterades de olika mallar som vi hade att välja bland, allt från romantik till skräck.

Efter det valde vi ut vilken mall vi skulle använda och sedan planerade vi vilka delar av skolan som skulle finnas med och själva storyn.

Idag gjorde vi våra filmtrailers. Först gick vi igenom hur man använder iMovie och sedan var det dags att skapa i de olika mallarna. De färdiga projekten har vi lagt ut på vår lärplattform, men här kommer några bilder som visar lite från arbetet och våra trailers:

IMG_1027IMG_1028 IMG_1029 IMG_1032 IMG_1034 IMG_1036 IMG_1037 IMG_1041 IMG_1042 IMG_1043 IMG_1044 IMG_1045

 

 

Arbeta med lässtrategier på engelsklektionerna

Under några veckor har vi läst en bok på engelsklektionerna. Boken heter Respect och är skriven av Michaela Morgan. I går läste vi ut boken och idag har vi skrivit var sin book report.  Lite längre ner kan du läsa dem.

IMG_1025

Medan vi arbetade med boken använde vi oss av lässtrategierna att förutspå, reda ut oklarheter, skapa inre bilder, sammanfatta och ställa frågor. Allt för att få en så stor läsupplevelse som möjligt.

Vi började med att förutspå vad vi trodde boken skulle handla om. Titeln, bilden på framsidan och baksidestexten hjälpte oss. Vi diskuterade också några frågor utifrån titel, bild och baksidestext.

Vi läste en del kapitel två och två, en del enskilt och något kapitel lästes högt av vår lärare. Till varje kapitel hade vi frågor att besvara. En del frågor handlade om att förstå vad uttryck betyder, en del var frågor på raderna, mellan raderna eller bortom raderna, en del frågor handlade om att kunna beskriva.

Frågorna besvarades antingen enskilt eller i par och vi redovisade och diskuterade dem i grupp eller i helklass. Vi förutspådde också under läsningen.

Slutligen skrev vi en book report, som inleddes med att vi diskuterade handling, karaktärer, platser som förekom och vad vi gillade bäst med boken. Sedan arbetade var och en med sin book report på egen hand. Då fick vi också möjlighet att sammanfatta och måla våra inre bilder.

IMG_1012 IMG_1013 IMG_1014 IMG_1015 IMG_1017 IMG_1018 IMG_1019 IMG_1020

IMG_1021 IMG_1022 IMG_1023

nationella minoriteter – begreppslig förmåga

Idag började vi med ett nytt arbetsområde i svenska och so som kommer handla om nationella minoriteter.

Vi startade upp lektionen med att i grupper om fyra diskutera olika begrepp. Begreppen var skrivna på lappar, som låg med den skrivna sidan vänd neråt, utspridda på respektive grupps bord.

En i gruppen drog en lapp och läste upp ordet. Begreppet skulle diskuteras och vad gruppen trodde eller tyckte ordet betydde skulle skrivas ner på ett papper. Sedan drog nästa person i gruppen en till lapp osv. Begrepp som t ex minoritet, immigration, invandring, tolerans, respekt, empati och yttrandefrihet fanns med bland orden.

IMG_0992 IMG_0993

Efter en stund  avbröt vi övningen och tog gruppvis upp exempel på begrepp de skrivit och diskuterat kring. Ville någon grupp berätta något mer kopplat till begreppet så gjordes det.

Nästa uppgift var att para ihop begrepp med rätt beskrivning. Grupperna diskuterade och sedan fick en grupp gå fram till smartboarden och dra beskrivningarna till begreppen. De andra grupperna fick gå fram och ändra om de ville. Utifrån detta hade vi en diskussion om begreppen minoritet, nationell minoritet och ursprungsbefolkning.

IMG_0994

Sedan var det dags att i grupp diskutera tre frågor:

Har vi några minoriteter i  Sverige? Ge exempel.

Har vi några nationella minoriteter i Sverige? Vilka?

Har vi någon ursprungsbefolkning?

Svaren samlade vi på tavlan.

I morgon fortsätter arbetet. Då ska vi rikta in oss på analysförmågan. Det kommer vi göra genom att titta på bilder och film om samer, diskutera frågor som tar upp likheter och skillnader i vår miljö och deras, likheter och skillnader i sätt att leva och traditioner.