Kategoriarkiv: förmågor

padlet – synliggör allas förståelse och tankar

Idag inledde vi ett nytt kunskapsområde som du kan läsa om här. Under dagens lektioner i so har vi därför fokuserat på den begreppsliga förmågan. Vi har tränat på att förstå och förklara begrepp som har med demokrati att göra. Varför har vi då gjort det?Jo, för att det blir lättare att arbeta med ett kunskapsområde om man har förståelse och är förtrogen med de ämnesspecifika orden.

Vi har just tränat. Vid det här tillfället har vi tittat på film, diskuterat och slutligen använt padlet, en vägg, eller som ett papper på webben, som vi kan fylla tillsammans med våra svar, åsikter, beskrivningar mm. Vid ett senare tillfälle i slutet av området kommer vi få visa att vi verkligen kan och förstår begreppen. Idag har vi synliggjort så att vi vet vilka begrepp vi behöver förtydliga tillsammans och vilka vi är säkra på när vi fortsätter arbetet imorgon.

IMG_1327 IMG_1324

Vad är demokrati och hur fattas demokratiska beslut?

Nu inleder vi ett kunskapsområde som kommer att handla om:

  • demokrati
  • hur demokratiska beslut fattas
  • hur man kan påverka beslut
  • val och politiska partier
  • riksdag och regering

Vi kommer att börja med demokratibegreppet och träna den begreppsliga förmågan. Du ska få titta på en film. Filmen tar upp flera begrepp som har med demokrati att göra. Begrepp som är viktiga att förstå och kunna använda sig av. I slutet av filmen radas begreppen upp. Förstår du dem och kan du förklara dem? Om inte titta igen och kom ihåg att du kan stoppa filmen när du vill.

I skolan kommer du att få diskutera begreppen med några kamrater och efter det kommer du att få förklara vad de olika begreppen betyder. Då ska du få använda dig av padlet, en digital anslagstavla med digitala post-it-lappar.

elevens val – vi fördjupar våra kunskaper

Under några dagar har vi elevens val på skolan. Eleverna håller på med lite olika projekt. I klassen är det flera elever som skapar en sameby. Kanske är de inspirerade av vårt pågående arbete i svenska och so om Sveriges nationella minoriteter. Deras sameby innehåller hus, kåtor, inhägnad för renar, renar, lasso, öppen eld mm.

IMG_1056IMG_1057IMG_1062 IMG_1063

En annan grupp gör en film i iMovie. Kanske är de inspirerade av gårdagens trailers. De började med att skriva manus till filmen och tränade på att sminka varandra för att sedan gå över till själva filmandet.

IMG_1051IMG_1061

En del målar med kol, något som vi ägnat några lektioner åt förut när vi tecknade porträtt.  Någon skriver på en berättelse och har gjort en planering efter en berättande texts språkliga uppbyggnad. Någon läser och utifrån läsandet används lässtrategin att skapa inre bilder och målar upp sin bild av miljö, huvudperson mm.

IMG_1059IMG_1053IMG_1052IMG_1060

De olika projekten leder till en fördjupad kunskap och befästning av sådant vi arbetat eller arbetar med.

Vi följer en arbetsgång som ser ut så här:

IMG_1047

 

Slutligen kommer alla att få presentera sina färdiga produkter för varandra.

 

nationella minoriteter – begreppslig förmåga

Idag började vi med ett nytt arbetsområde i svenska och so som kommer handla om nationella minoriteter.

Vi startade upp lektionen med att i grupper om fyra diskutera olika begrepp. Begreppen var skrivna på lappar, som låg med den skrivna sidan vänd neråt, utspridda på respektive grupps bord.

En i gruppen drog en lapp och läste upp ordet. Begreppet skulle diskuteras och vad gruppen trodde eller tyckte ordet betydde skulle skrivas ner på ett papper. Sedan drog nästa person i gruppen en till lapp osv. Begrepp som t ex minoritet, immigration, invandring, tolerans, respekt, empati och yttrandefrihet fanns med bland orden.

IMG_0992 IMG_0993

Efter en stund  avbröt vi övningen och tog gruppvis upp exempel på begrepp de skrivit och diskuterat kring. Ville någon grupp berätta något mer kopplat till begreppet så gjordes det.

Nästa uppgift var att para ihop begrepp med rätt beskrivning. Grupperna diskuterade och sedan fick en grupp gå fram till smartboarden och dra beskrivningarna till begreppen. De andra grupperna fick gå fram och ändra om de ville. Utifrån detta hade vi en diskussion om begreppen minoritet, nationell minoritet och ursprungsbefolkning.

IMG_0994

Sedan var det dags att i grupp diskutera tre frågor:

Har vi några minoriteter i  Sverige? Ge exempel.

Har vi några nationella minoriteter i Sverige? Vilka?

Har vi någon ursprungsbefolkning?

Svaren samlade vi på tavlan.

I morgon fortsätter arbetet. Då ska vi rikta in oss på analysförmågan. Det kommer vi göra genom att titta på bilder och film om samer, diskutera frågor som tar upp likheter och skillnader i vår miljö och deras, likheter och skillnader i sätt att leva och traditioner.

 

arbeta med begrepp

I dagarna har vi börjat med ett nytt arbetsområde i geografi. Vi ska lära oss om de svenska fjällen och kommer inledningsvis fokusera mycket på begrepp som man kan koppla till fjäll.

Vi började med att samlas i grupper. Varje grupp hade ett stort papper som det stod fjäll på. Uppgiften var att skriva ner ord som vi kom att tänka på och som vi tyckte hörde ihop med begreppet fjäll. Detta för att göra synligt vad vi har för förförståelse, vilka kunskaper vi redan besitter och ”ställa in hjärnan” på arbetsområdet.

IMG_0953IMG_0954 IMG_0955

Varje grupp redovisade sedan sina ord och vi samlade dem på smartboarden:

IMG_0956

Efter det var det dags att titta på bilder. Bilder som tillhörde den text vi skulle läsa så småningom. Bilderna visade bl a kalfjäll, fjällbjörkar, snösmältning och fjällsemesterbilder från sommar och vinter. Var och en fick skriva ner vad de tyckte bilderna föreställde. Vi läste upp vad vi skrivit och jämförde med de ord vi hade samlat på smartboarden. Hade vi använt några av de orden? Hittade vi ord på smartboarden som vi tyckte hörde ihop med bilderna? Detta gjorde vi för att tydliggöra vilka ord man förknippar med fjäll, för att reda ut deras betydelse och för att koppla ihop synintrycket med begrepp.

Sedan var det dags att läsa de rubriker som fanns med i den text vi skulle läsa och introducera en del nya begrepp som inte hade kommit fram än. Vi resonerade kring vad orden i rubrikerna betydde som t e x fjällkedja och lövskog och vi förutspådde vad vi skulle få reda på under de olika rubrikerna.

Därefter var det dags att börja läsa texten. Vi hade penna i handen och samtidigt som vi läste strök vi under ord som vi inte riktigt förstod eller inte skulle kunna förklara. Efter varje stycke skulle vi sedan försöka reda ut oklarheterna för att förstå texten bättre. Då använde vi oss av olika strategier:

IMG_0959

Sen var det dags att skriva en faktatext om de svenska fjällen. Till vår hjälp hade vi ett begreppsschema med ord som hade kommit fram under arbetet med texterna.

IMG_0991

 

Vi tittade först på vilka samband vi såg mellan begreppen för att sedan skriva våra texter. Här är några av texterna:

IMG_0960 IMG_0961 IMG_0986 IMG_0987

 

IMG_0988 IMG_0989 IMG_0990

Texter om upptäcktsresornas konsekvenser

Den här veckan avslutar vi arbetsområdet om några europeiska upptäcktsresor, deras betydelse och konsekvenser. Avslutningsvis skriver vi varsin text utifrån en stödstruktur. En stödstruktur som vi tillsammans har arbetat fram under arbetets gång utifrån tidigare kunskaper, diskussioner, textläsning och filmer. Så här ser den ut:

IMG_0929

Texterna handlar om upptäcktsresors betydelse och konsekvenser. Här är några av våra texter:

IMG_0930 IMG_0931IMG_0932 IMG_0933 IMG_0934 IMG_0935 IMG_0936 IMG_0937 IMG_0938 IMG_0939 IMG_0940 IMG_0941 IMG_0942 IMG_0943IMG_0945

 

analysförmåga – konsekvenser av upptäcktsresorna

Idag fortsatte vi med arbetet kring de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser. Tidigare har vi lärt oss om orsakerna till resorna. Läs gärna om det här.

Idag arbetade vi i par och uppgiften var att fundera över vad följderna blev av upptäcktsresorna. Vi skrev ner våra funderingar på minitavlor, hade en gemensam diskussion kring vad vi skrivit och sammanställde våra tankar. I morgon ska vi läsa texter om konsekvenser och också titta på en film om detta. Vi ska dessutom jämföra med våra egna funderingar.

Untitled_1

Vi hade en lång diskussion om vad kolonier är och vi tittade på världskartan för att förstå och bilda oss en uppfattning kring begreppet. I slutet av lektionen använde vi oss av exit passes, d v s vi fick en uppgift att besvara på varsin post it-lapp. Uppgiften var att förklara vad en koloni är.

IMG_0875

analysförmåga – orsaker till och konsekvenser av…

I det centrala innehållet i LGR 11 står det under ämnet historia att undervisningen ska behandla:

– Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Som förberedelse för det här området har vi inledningsvis lärt oss vad världshaven och världsdelarna heter samt var de är placerade i förhållande till varandra. Vi har också tagit reda på hur man trodde att världsbilden såg ut innan man hade fått kunskapen om att jorden är rund och vi har dessutom jämfört de två världsbilderna.

Idag var det dags att ta reda på orsaker till varför upptäcktsresorna gjordes. Vi började med att fundera i par kring vad vi själva trodde kunde vara anledningen. Vi samlade sedan våra tankar på smartboarden och hade en diskussion kring dem. Det här kom vi fram till:

IMG_0859

Sedan var det dags att läsa en text som tog upp orsaker till varför upptäcktsresor gjordes. Vi gjorde egna stödstrukturer och skrev upp den information som vi hittade:

IMG_0862

Gemensamt sammanställde vi vad vi kommit fram till och jämförde våra tankar som vi hade före läsningen med det som kom fram under läsningen.

IMG_0860

Nästa steg är att följa med på Columbus, da Gamas och Magellans resor för att förstå upptäcktsresornas betydelse och konsekvenser av dem.

 

Redogöra i sin hemgrupp

Idag var det dags att träffas i sina hemgrupper och redogöra för de kunskaper och den förståelse man fått i sin expertgrupp kring en fråga. I ett tidigare inlägg kan man läsa om hur vi arbetar med hem- och expertgrupper. Alla var väl förberedda dels genom sitt engagemang i expertgruppen, dels genom förberedelse innan träffen i hemgruppen. Förberedelsen gick till så att man satt i sin expertgrupp, läste sina anteckningar och förtydligade och hjälpte varandra om det behövdes.

Hemgrupperna var utspridda i klassrummet, grupprummet och vid biblioteket och uppgiften var att var och en skulle redogöra, förklara, berätta och beskriva kring sin fråga. De andra skulle lyssna, ställa frågor och sammanfatta vad de fick reda på.

Här är exempel på vad grupperna kom fram till:

IMG_0841 IMG_0842 IMG_0840

 

 

Hem- och expertgrupper

Under några veckor har vi arbetat med ett kunskapsområde i  historia om skeenden och förändringar under Gustav Vasas regeringstid. Arbetet har omfattat t ex orsaker till hur Gustav Vasa kom till makten, historier om hans äventyr, konflikter och samarbete med Danmark och  hansan, orsaker och konsekvenser vad gäller reformationen, orsaker till uppror i riket och vilka konsekvenserna blev samt jämförelser med medeltid och vikingatid.

Nu är vi i slutskedet av arbetet och som en sista förberedelse inför ett prov, som vi ska ha nästa fredag, jobbar vi i hem- och expertgrupper.

Hem- och expertgrupper innebär att man tillhör två grupper. En hemgrupp, som är ens huvudgrupp, samt en expertgrupp där man träffar medlemmar från andra hemgrupper.

I expertgruppen arbetar man med en uppgift som man sedan ska redogöra för i sin hemgrupp. Man blir ”expert” i en fråga. Alltså kommer medlemmarna efter att ha jobbat i olika expertgrupper kunna delge varandra sina kunskaper i hemgrupperna. På det här sättet får man undersöka, beskriva, förklara, berätta, diskutera med andra, ta ansvar och dela med sig av sina kunskaper. Ett elevaktivt arbetssätt helt enkelt.

I klassen har vi expertgrupper som fokuserar på en provfråga var. Hjälpmedel för att kunna svara på frågan är t ex allt arbete kring kunskapsområdet som vi gjort fram till nu, filmer, texter och stödstrukturer.

Provet kommer att bestå av tre frågor:

  • Vad fick reformationen för konsekvenser?
  • Gustav Vasa stödde reformationen. Varför gjorde han det?
  • Vilka spår kan vi se i vår tid efter Gustav Vasas tid?

Expertgrupperna arbetar för fullt med sina respektive frågor och på tisdag är det dags att träffa sin hemgrupp igen för att delge varandra sina kunskaper.