Metakognitiv förmåga

Den metakognitiva förmågan innebär att eleverna ska kunna:

  • tolka
  • värdera
  • reflektera
  • ha omdömen om något
  • välja mellan olika strategier
  • avgöra rimligheten
  • lösa problem med anpassning till situation, syfte och mottagare
  • pröva och ompröva

När vi arbetar med den här förmågan kan vi t ex reflektera över, värdera och ge omdömen om olika texter. Vi läser t ex instruerande texter med skiftande kvalitet. I par, grupp och sedan helklass diskuterar vi våra reflektioner kring vad som kännetecknar en bra instruerande text, vi värderar dem och ger omdömen.

Vi får då en förståelse över språkliga drag och layout och har sedan lättare för att bedöma våra egna prestationer när vi själva skriver instruerande texter och kan också förbättra dessa texter vid behov.

Vi blir ägare av vår egen lärprocess och kan se var vi själva befinner oss i vårt lärande och vad som är nästa steg.